Dịch Vụ Làm Thẻ Tạm Trú Việt Nam | Visa Thái Dương

[ffb_section_0 unique_id=”15me614r” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4007%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fpassport-57369b503df78c6bb0d10000.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A2000%2C%5C%22height%5C%22%3A1304%7D%22%2C%22attachment%22%3A%22fixed%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1iiigfam” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”1iiiktcu” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size-lg%22%3A%2240%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-lg%22%3A%7B%22t%22%3A%22100%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-light%22%2C%22font-weight-lg%22%3A%22bold%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]

VISA THÁI DƯƠNG

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]

DỊCH VỤ XIN THẺ TẠM TRÚ VIỆT NAM

[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”ieov6ru” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_iconbox-3_2 unique_id=”iep0mf7″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23fff950%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2220%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%2C%22font-weight-lg%22%3A%22bold%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-et-line icon-trophy[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”]Phục vụ chuyên nghiệp[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-description description text”]

Hơn 8 năm trong lĩnh vực làm thẻ tạm trú. Chúng tôi dẫn đầu về dịch vụ làm thẻ tạm trú Việt Nam tại Sài Gòn cho khách nước ngoài.!

[/ffb_param][/ffb_iconbox-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”iepb9ek” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_iconbox-3_2 unique_id=”iepb9el” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23fff950%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2220%22%2C%22font-weight-lg%22%3A%22bold%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-et-line icon-heart[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”]90% Khách hàng hài lòng[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-description description text”]

Khách hàng đến với Visa Thái Dương đa số đều làm được thẻ tạm trú Việt Nam. Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng tận răng.!

[/ffb_param][/ffb_iconbox-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”iepcidk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_iconbox-3_2 unique_id=”iepcidl” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23fff950%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2220%22%2C%22font-weight-lg%22%3A%22bold%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-et-line icon-chat[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”]Hỗ trợ tận răng[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-description description text”]

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp. Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, Cam, Việt Nam, …

[/ffb_param][/ffb_iconbox-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”iepif1l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_iconbox-3_2 unique_id=”iepif1m” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23fff950%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2220%22%2C%22font-weight-lg%22%3A%22bold%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-et-line icon-clock[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”]Tiết kiệm thời gian[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-description description text”]

Với quy trình 3 bước cực nhanh gọn tại Visa Thái Dương, khách hàng sẽ không mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ.

[/ffb_param][/ffb_iconbox-3_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”hsicqnt” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hsics1n” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”qo4fqha” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%23367abd%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]VÌ SAO CHỌN VISA THÁI DƯƠNG[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]

Sau 10 năm hoạt động trong lĩnh vực visa cho người nước ngoài đến Việt Nam cũng như cung cấp các dịch vụ tour du lịch, Visa Thái Dương được thành lập để giải quyết nhu cầu xin visa đi nước ngoài cho người Việt Nam ngày càng gia tăng. Visa Thái Dương có đội ngũ nhân viên hỗ trợ giàu kinh nghiệm xử lý các tình huống oái oăm và cấp bách, đội ngũ chuyên viên làm việc trực tiếp với Đại sứ quán lấy số hẹn, hẹn khách hàng và cùng khách hàng nộp hồ sơ xin visa cũng như lấy kết quả visa. Mọi thủ tục và quy trình dịch vụ của Visa Thái Dương đều hướng đến sự thảnh thơitiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.

[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hsiib33″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_process-3_2 unique_id=”hsiigd8″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4024%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fthu-tuc-don-gian.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A512%2C%5C%22height%5C%22%3A512%7D%22%7D%2C%22border-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22text%22%3A%22Th%E1%BB%A7 t%E1%BB%A5c %C4%91%C6%A1n gi%E1%BA%A3n%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text%22%3A%22%C4%90i%E1%BB%81n th%C3%B4ng tin tr%E1%BB%B1c tuy%E1%BA%BFn ch%E1%BB%89 trong 1 ph%C3%BAt%2C gi%C3%BAp ti%E1%BA%BFt ki%E1%BB%87m t%E1%BB%91i %C4%91a th%E1%BB%9Di gian c%E1%BB%A7a kh%C3%A1ch h%C3%A0ng.%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_process-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hsiibfd” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_process-3_2 unique_id=”hsikgg1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4026%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fhotro24tren7.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A512%2C%5C%22height%5C%22%3A512%7D%22%7D%2C%22border-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22text%22%3A%22H%E1%BB%97 tr%E1%BB%A3 24%2F7%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99i ng%C5%A9 nh%C3%A2n vi%C3%AAn am hi%E1%BB%83u v%C3%A0 gi%C3%A0u kinh nghi%E1%BB%87m x%E1%BB%AD l%C3%BD nh%E1%BB%AFng t%C3%ACnh hu%E1%BB%91ng %C4%91%E1%BA%B7c bi%E1%BB%87t. T%C6%B0 v%E1%BA%A5n ho%C3%A0n to%C3%A0n mi%E1%BB%85n ph%C3%AD.%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_process-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hsiic1d” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_process-3_2 unique_id=”hsilov1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4028%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fxulynhanhchong.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A512%2C%5C%22height%5C%22%3A512%7D%22%7D%2C%22border-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22text%22%3A%22X%E1%BB%AD l%C3%BD nhanh ch%C3%B3ng%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text%22%3A%22Ph%E1%BA%A3n h%E1%BB%93i nhanh%2C x%E1%BB%AD l%C3%BD y%C3%AAu c%E1%BA%A7u trong ng%C3%A0y%2C c%C3%B3 l%E1%BB%B1a ch%E1%BB%8Dn kh%E1%BA%A9n c%E1%BA%A5p trong tr%C6%B0%E1%BB%9Dng h%E1%BB%A3p kh%C3%A1ch h%C3%A0ng c%E1%BA%A7n.%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_process-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hsiil0u” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_process-3_2 unique_id=”hsimn05″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4030%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fdichvutantam.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A512%2C%5C%22height%5C%22%3A512%7D%22%7D%2C%22border-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22text%22%3A%22D%E1%BB%8Bch v%E1%BB%A5 t%E1%BA%ADn t%C3%A2m%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text%22%3A%22H%E1%BB%97 tr%E1%BB%A3 l%C3%AAn l%E1%BB%8Bch tr%C3%ACnh du l%E1%BB%8Bch%2C booking kh%C3%A1ch s%E1%BA%A1n%2C booking gi%E1%BB%AF ch%E1%BB%97 v%C3%A9 m%C3%A1y bay v%C3%A0 b%E1%BA%A3o hi%E1%BB%83m.%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_process-3_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”1iiljj0b” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1iilk4l1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_simple-divider-with-title_2 unique_id=”1iilkvc2″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%221%22%2C%22design%22%3A%22text%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%2C%22text-color%22%3A%22%230042ff%22%2C%22text-background-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size-lg%22%3A%2220%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]CÁC BƯỚC LÀM THẺ TẠM TRÚ TẠI VISA THÁI DƯƠNG[/ffb_param][/ffb_simple-divider-with-title_2][ffb_section-heading_2 unique_id=”1iilo520″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-paragraph paragraph text”]Chỉ mất 2h – 3 ngày làm việc[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hqb46mi” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_services-1_2 unique_id=”hqb46mj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-circle%22%3A%7B%22circle%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22color%22%3A%22%233f51b5%22%7D%7D%7D%7D%2C%22circle-type%22%3A%22type-image%22%2C%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4042%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Ftu-van-kiem-soat-noi-bo-3.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A300%2C%5C%22height%5C%22%3A312%7D%22%2C%22bg-size%22%3A%22cover%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-camera%22%2C%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22shadow-color%22%3A%22%23f6f7fb%22%7D%7D%2C%221-%7C-button%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22B%C6%B0%E1%BB%9Bc 1%3A Li%C3%AAn h%E1%BB%87 nh%C3%A2n vi%C3%AAn t%C6%B0 v%E1%BA%A5n%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-6%22%2C%22text-color%22%3A%22%233f51b5%22%2C%22border-color%22%3A%22%233f51b5%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%233f51b5%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%222-%7C-content%22%3A%7B%22content%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%2C%22mg-lg%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%2C%22services-box-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22size%22%3A%7B%22width%22%3A%22346%22%2C%22height%22%3A%22400%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 2-|-content content text”]

Nhân viên sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 4h. Bạn cũng có thể liên hệ qua số Hotline của chúng tôi.

[/ffb_param][/ffb_services-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hqb46mk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_services-1_2 unique_id=”1iiofk1c” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-circle%22%3A%7B%22circle%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22color%22%3A%22%233f51b5%22%7D%7D%7D%7D%2C%22circle-type%22%3A%22type-image%22%2C%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3861%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Flam-visa-tai-thai-duong.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A672%2C%5C%22height%5C%22%3A504%7D%22%2C%22bg-size%22%3A%22cover%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-camera%22%2C%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22shadow-color%22%3A%22%23f6f7fb%22%7D%7D%2C%221-%7C-button%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22B%C6%B0%E1%BB%9Bc 2%3A Chu%E1%BA%A9n b%E1%BB%8B v%C3%A0 ho%C3%A0n thi%E1%BB%87n h%E1%BB%93 s%C6%A1%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-6%22%2C%22text-color%22%3A%22%233f51b5%22%2C%22border-color%22%3A%22%233f51b5%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%233f51b5%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%222-%7C-content%22%3A%7B%22content%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%2C%22mg-lg%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%2C%22services-box-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22size%22%3A%7B%22width%22%3A%22346%22%2C%22height%22%3A%22400%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 2-|-content content text”]

Một nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành hỗ trợ bạn suốt quá trình này để đảm bảo tỉ lệ cao nhất.

[/ffb_param][/ffb_services-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hqb46mm” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_services-1_2 unique_id=”1iiofn14″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-circle%22%3A%7B%22circle%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22color%22%3A%22%233f51b5%22%7D%7D%7D%7D%2C%22circle-type%22%3A%22type-image%22%2C%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4045%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fpassport.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A512%2C%5C%22height%5C%22%3A512%7D%22%2C%22bg-size%22%3A%22cover%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-camera%22%2C%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22shadow-color%22%3A%22%23f6f7fb%22%7D%7D%2C%221-%7C-button%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22B%C6%B0%E1%BB%9Bc 3%3A Kh%C3%A1ch h%C3%A0ng %C4%91%E1%BA%BFn v%C3%A0 nh%E1%BA%ADn visa%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-6%22%2C%22text-color%22%3A%22%233f51b5%22%2C%22border-color%22%3A%22%233f51b5%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%233f51b5%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%222-%7C-content%22%3A%7B%22content%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%2C%22mg-lg%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%2C%22services-box-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22size%22%3A%7B%22width%22%3A%22346%22%2C%22height%22%3A%22400%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 2-|-content content text”]

Khách hàng nhận Visa sẽ đến lấy trực tiếp hoặc chuyển phát tận tay (có phát sinh thêm phí vận chuyển)

[/ffb_param][/ffb_services-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1iimvtup” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22position%22%3A%7B%22left%22%3A%22100%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_list_2 unique_id=”1iin0qrf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Hồ sơ tối giản[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][ffb_list_2 unique_id=”1iin5ee6″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Bảo mật thông tin cao nhất[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][ffb_list_2 unique_id=”1ikh65d4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Giải pháp thông minh[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1iin5tnj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22position%22%3A%7B%22left%22%3A%22100%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_list_2 unique_id=”1iin5tnk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Hồ sơ tối đa[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][ffb_list_2 unique_id=”1iin5tnl” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Tư vấn miễn phí[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][ffb_list_2 unique_id=”1iin5tnm” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Chi phí minh bạch[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1iin5vh0″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22position%22%3A%7B%22left%22%3A%22100%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_list_2 unique_id=”1iin5vh1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][ffb_list_2 unique_id=”1iin5vh2″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Xin Visa nhanh[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][ffb_list_2 unique_id=”1iin5vh3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Tỉ lệ đạt Visa đến 97,8%[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-check-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_simple-divider-1_0 unique_id=”1ik9soj0″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22divider-size%22%3A%22medium%22%2C%22type-line%22%3A%22dashed%22%2C%22divider-alignment%22%3A%22center%22%2C%22use-bold%22%3A%220%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%7D”][/ffb_simple-divider-1_0][ffb_section_0 unique_id=”hfqbgk5″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3944%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fbanner4.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1600%2C%5C%22height%5C%22%3A600%7D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hfqbgk6″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”qo94pva” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]

Khách hàng nói gì về chúng tôi

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]

Visa Thái Dương luôn trân trọng từng ý kiến đóng góp của khách hàng, dù là khen hay chê, chúng tôi đều coi đó là động lực giúp chúng tôi phát triển mỗi ngày.!

[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][ffb_custom-slider2_2 unique_id=”hfrtsjj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22has-loop%22%3A%221%22%2C%22has-autoplay%22%3A%221%22%2C%22speed%22%3A%221000%22%2C%22scrolling-speed%22%3A%22450%22%2C%22has-autoheight%22%3A%221%22%2C%22type%22%3A%22arrows%22%2C%22arrows%22%3A%7B%22l-arrow%22%3A%22ff-font-awesome4 icon-angle-left%22%2C%22r-arrow%22%3A%22ff-font-awesome4 icon-angle-right%22%2C%22arrows-color%22%3A%22%22%2C%22arrows-color-hover%22%3A%22%22%2C%22arrows-background%22%3A%22%22%2C%22arrows-background-hover%22%3A%22%22%2C%22margin-top%22%3A%22%22%2C%22margin-bottom%22%3A%22%22%7D%2C%22arrows2%22%3A%7B%22l-arrow%22%3A%22ff-font-awesome4 icon-angle-left%22%2C%22r-arrow%22%3A%22ff-font-awesome4 icon-angle-right%22%2C%22arrows-color%22%3A%22%22%2C%22arrows-color-hover%22%3A%22%22%2C%22arrows-background%22%3A%22%22%2C%22arrows-background-hover%22%3A%22%22%7D%2C%22dots%22%3A%7B%22dots-color%22%3A%22%22%2C%22dots-active-color%22%3A%22%22%2C%22margin-top%22%3A%22%22%2C%22margin-bottom%22%3A%22%22%7D%2C%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%222%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%223%22%7D%7D%7D”][ffb_slide_3 unique_id=”hfru73b” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22blank%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_testimonials1_4 unique_id=”hfs0gkh” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4069%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2F12019937__636142902216626469.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A960%2C%5C%22height%5C%22%3A719%7D%22%7D%2C%22image-border-color%22%3A%22%23cccccc%22%7D%7D%2C%221-%7C-review%22%3A%7B%22review%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%222-%7C-author%22%3A%7B%22author%22%3A%7B%22author-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%223-%7C-occupation%22%3A%7B%22occupation%22%3A%7B%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22el-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22el-shadow%22%3A%22%23b6c1de%22%2C%22bg-box-bg%22%3A%22%22%2C%22bg-box-inner-shadow%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-image image image-border-size”]3[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-review review text”]Tôi hoàn toàn hài lòng với dịch vụ của Visa Thái Dương, từ lúc tư vấn hồ sơ, báo giá, đến khi nhận được thẻ tạm trú cho bạn trai mình.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-author author text”]Chị Thanh[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-occupation occupation text”]Chuyên viên bán vé[/ffb_param][/ffb_testimonials1_4][/ffb_slide_3][ffb_slide_3 unique_id=”hfsfo4l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22blank%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_testimonials1_4 unique_id=”hfsfo4m” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4071%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fcs_636105645981879556.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A100%2C%5C%22height%5C%22%3A100%7D%22%7D%2C%22image-border-color%22%3A%22%23ebeef6%22%7D%7D%2C%221-%7C-review%22%3A%7B%22review%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%222-%7C-author%22%3A%7B%22author%22%3A%7B%22author-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%223-%7C-occupation%22%3A%7B%22occupation%22%3A%7B%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22el-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22el-shadow%22%3A%22%23b6c1de%22%2C%22bg-box-bg%22%3A%22%22%2C%22bg-box-inner-shadow%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-image image image-border-size”]3[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-review review text”]Dear Visa Thái Dương. Trước tiên xin thay mặt công ty chân thành cám ơn Visa Thái Dương đã tư vấn cho tôi làm visa đi Mỹ thành công.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-author author text”]Chị Phụng[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-occupation occupation text”]Giám đốc điều hành TD[/ffb_param][/ffb_testimonials1_4][/ffb_slide_3][ffb_slide_3 unique_id=”hfsh9gs” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22blank%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_testimonials1_4 unique_id=”hfsh9gt” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A4073%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fxinthetamtru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FFullSizeR_636150651021258355.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1280%2C%5C%22height%5C%22%3A960%7D%22%7D%2C%22image-border-color%22%3A%22%23ebeef6%22%7D%7D%2C%221-%7C-review%22%3A%7B%22review%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%2C%222-%7C-author%22%3A%7B%22author%22%3A%7B%22author-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%223-%7C-occupation%22%3A%7B%22occupation%22%3A%7B%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22el-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22el-shadow%22%3A%22%23b6c1de%22%2C%22bg-box-bg%22%3A%22%22%2C%22bg-box-inner-shadow%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-image image image-border-size”]3[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-review review text”]

Cảm ơn Visa Thái Dương đã giúp tôi chuẩn bị thành công hồ sơ làm lý lịch tư pháp Việt Nam cho đối tác của tôi.

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-author author text”]Chị Phương[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-occupation occupation text”]Trợ lý giám đốc TD[/ffb_param][/ffb_testimonials1_4][/ffb_slide_3][/ffb_custom-slider2_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”1ika5q43″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1ika5q44″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_simple-divider-with-title_2 unique_id=”1ika6k0p” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%221%22%2C%22design%22%3A%22text%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%2C%22text-color%22%3A%22%23ffc107%22%2C%22text-background-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align-lg%22%3A%22center%22%2C%22font-size-lg%22%3A%2230%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Tin Tức Thẻ Tạm Trú[/ffb_param][/ffb_simple-divider-with-title_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1ikadmiv” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_blog-slider-1_2 unique_id=”1ikaefgp” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-featured-area%22%3A%7B%22featured-area%22%3A%7B%22featured-img%22%3A%7B%22img-size%22%3A%22custom%22%2C%22width%22%3A%22768%22%2C%22height%22%3A%22432%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22limit-content-length%22%3A%220%22%2C%22limit-content-type%22%3A%22words%22%2C%22limit-size%22%3A%2220%22%2C%22after-limit-text%22%3A%22%E2%80%A6%22%7D%7D%2C%222-%7C-meta-data%22%3A%7B%22meta-data%22%3A%7B%22meta-content%22%3A%7B%220-%7C-date%22%3A%7B%22date%22%3A%7B%22is-link%22%3A%221%22%2C%22date-format%22%3A%22j F%2C Y%22%2C%22text-before%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%2C%22add-icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-clock%22%2C%22position%22%3A%22before%22%7D%7D%7D%7D%2C%22separator-type%22%3A%22custom%22%2C%22custom-separator%22%3A%7B%22text-before%22%3A%22 – %22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22text-after%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22post-wrapper%22%3A%7B%22blank%22%3A%22blank%22%7D%2C%22has-loop%22%3A%221%22%2C%22has-autoplay%22%3A%220%22%2C%22has-hover-pause%22%3A%221%22%2C%22autoplay-speed%22%3A%224000%22%2C%22speed%22%3A%22450%22%2C%22stage-padding%22%3A%22100%22%2C%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%222%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%224%22%2C%22slide-margin%22%3A%22%22%2C%22content-shadow-color%22%3A%22%23eff1f8%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22title-text-color%22%3A%22%22%2C%22title-text-hover-color%22%3A%22%22%2C%22title-text-hover-color-underline%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-color%22%3A%22%22%2C%22content-link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22meta-text-color%22%3A%22%23727272%22%2C%22meta-link-color%22%3A%22%23727272%22%2C%22meta-link-hover-color%22%3A%22%23727272%22%2C%22meta-separator-color%22%3A%22%23727272%22%2C%22meta-icon-color%22%3A%22%23727272%22%2C%22loop%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%2C%22order-by%22%3A%22date%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_blog-slider-1_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”1ikah4r6″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1ikah4r7″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_embeddedCode_2 unique_id=”1ikaq2s1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22iframe%22%3A%22%3Ciframe src%3D%5C%22https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed%3Fpb%3D!1m18!1m12!1m3!1d7838.233165383356!2d106.64213386528755!3d10.802382112228004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752948b13e517d%253A0x3c0a155ca23507c4!2zQ8O0bmcgVHkgRHUgTOG7i2NoIFRow6FpIETGsMahbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1505975964176%5C%22 width%3D%5C%22800%5C%22 height%3D%5C%22600%5C%22 frameborder%3D%5C%220%5C%22 style%3D%5C%22border%3A0%5C%22 allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E%22%2C%22width%22%3A%2216%22%2C%22height%22%3A%229%22%7D%7D%7D”][/ffb_embeddedCode_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]